Annonser
Annonser

Oversettelse

Å tolke / oversette er å overføre tall fra ett språk til et annet, enten det er muntlig språk eller tegnspråk (fortolkning). Tolkning kan gjøres på flere måter, og de mest vanlige metodene er etterfølgende og simultanoversettelse. Å tolke fortløpende er å si at innholdet blir overført i korte blokker, hvor tolken overfører innholdet mellom øktene. Å tolke betyr å samtidig tolke mens taleren snakker. Dette er en metode som ofte benyttes til konferanser, og krever hensiktsmessig lydutstyr.

Det er flere muligheter til å trene i tolking i Sverige. Norge har et system av regjeringen autorisjon for tolker. Ved å sende en krevende test ved Universitetet i Oslo kan du oppnå denne tittelen. Minstekravet for å jobbe som tolk, for eksempel Utlendingsdirektoratet (UDI), den såkalte ToSpot test.
Det er en rekke krav som en profesjonell tolk må oppfylle oversettelse. Disse inkluderer objektivitet, konfidensialitet og nøyaktighet. Det er forventet at en tolk ikke bør legge til eller trekke noe av den opprinnelige melding, og at tolken alltid informert om sin rolle i forkant av en tolkning.

Tolken må ha spesifikke ferdigheter og kunnskap til å takle krevende oppgave.
Meget god kunnskap om språket er grunnlaget for yrket, men det krever noen ekstra funksjoner, ikke minst for å takle presset. Tolkens evne til å konsentrere seg, håndtere stress og utholdenhet er avgjørende for det endelige utfallet. Tolken er også avhengig av god hørsel. Selv tolken kompetanse og stemme er viktig.

Siden tolkens arbeid er svært krevende med hensyn konsentrasjon, er det viktig at tolken arbeidsforholdene er ordnet slik at han / hun kan utføre sin oppgave på riktig måte. Hvis tolken er forventet å levere et kvalitetsprodukt resultat, må tolken også ha tilstrekkelig kunnskap om sammenhengen.

Tolkning er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan i utgangspunktet kalle seg tolk uten å holde den språklige eller faglig kreditt som oppdraget krever.